Odsouhlasením věty „Souhlasím se zpracováním svého rodného čísla“ na našich webových stránkách www.mando.cz jste potvrdili, že souhlasíte se zpracováním rodného čísla, a to za účelem jednorázového předání tohoto údaje poskytovatelům spotřebitelského úvěru uvedeným v aktuálním seznamu poskytovatelů dostupným zde na základě Vaší žádosti za účelem posouzení možnosti poskytnout spotřebitelský úvěr skrze portál www.mando.cz.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce: společnost LeadX Group s.r.o., IČO: 035 51 369, se sídlem Jankovcova 1569/2c, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 233589

Pro jakékoli otázky týkající se ochrany soukromí a uplatňování Vašich práv využijte tento kontakt:

Kontaktní osoba: Jiří Nechvilka

Telefonní číslo: +420 723 300 230

Elektronická adresa: jiri.nechvilka@leadxgroup.cz

Účel zpracování: poskytnutí rodného čísla všem spolupracujícím poskytovatelům spotřebitelského úvěru za účelem vyhodnocení, zda poskytovatel vstoupí do jednání se subjektem údajů o uzavření smlouvy na poskytnutí spotřebitelského úvěru

Způsob zpracování: údaje jsou zpracovány automatizovaně systémem www.mando.cz, službou Lead Agent, popř. zpracovateli uvedenými níže

Právní základ zpracování: Váš souhlas.

Doba zpracování: po dobu nutnou k poskytnutí naší Služby, tedy po dobu nutnou k předání údaje poskytovatelům, nebo do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním.

Odvolání souhlasu: tento souhlas je kdykoli možné odvolat prostřednictvím emailové adresy info@leadxgroup.cz

Příjemci: poskytovatelé spotřebitelského úvěru uvedení zde. Údaje jsou vždy poskytnuty všem těmto příjemcům.

Pro zpracování osobních údajů Uživatele využíváme následující zpracovatele:

Automatizované rozhodování a profilování: sami nerozhodujeme a neprofilujeme na základě rodného čísla, příjemci však mohou (či musí profilovat a rozhodovat dle vlastních podmínek)

Poučení o Vašich právech: V prvé řadě máte právo nás požádat o přístup k Vašim osobním údajům včetně vyhotovení kopie všech Vašich osobních údajů.

Vždy Vás budeme informovat o:

 1. účelu zpracování osobních údajů,
 2. osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji,
 3. povaze automatizovaného zpracování včetně profilování a informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů,
 4. příjemci, případně kategoriích příjemců,
 5. plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby,
 6. veškerých dostupných informací o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od Vás.

Mezi Vaše další práva patří

 1. požádat nás o vysvětlení,
 2. požadovat, abychom odstranili vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení
 1. opravy, doplnění, omezení zpracování nebo likvidaci osobních údajů (právo být zapomenut),
 2. požadovat osobní údaje, které se Vás týkají ve strukturovaném, běžně používaném a strojově
 3. čitelném formátu, a předat tyto údaje jinému správci, aniž bychom tomu jakkoli bránili,
 4. podat dotaz, resp. stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů,
 5. vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají.